Законопроектът вече е приет с Решение на Надзорния съвет на Здравната каса и от Министерския съвет.

Разходи за лекарства и медицински дейности над 4,4 млрд. за 2020 г.

На 1 ноември в деловодството на Народното събрание постъпи законопроект за бюджета на НЗОК за 2020 г. с общ размер от над 4,7 млрд. лева с малко под 400 000 лева по-малко спрямо настоящия за 2019 г.

В законопроекта се предвижда приходите на здравни вноски да са малко над 3,1 млрд. лева, а от държавния бюджет за целите на здравното осигуряване на деца, пенсионери, безработни и социално слаби ще дойдат над 1,5 млрд. лева. Отделно се планират около 20 млн. неданъчни приходи в бюджета в НЗОК – от различни видове такси.

Приходите от здравни вноски по план са разпределени по следния начин – около 1,1 млрд. лева трябва да дойдат от работници и служители като лична вноска, представляваща 40% от 8% от дохода след удържане на данък общ доход. 60% заплащани от работодателя за работниците и служителите са предвидени като общ размер малко под 1,7 млрд. лева.

Следващото приходно перо в бюджета на НЗОК са здравноосигурителните вноски на самонаетите, които са разчетени за под 200 млн. лева и се очаква да са с над 20 млн. повече, отколкото през 2019 г.

В Здравната каса през 2020 г. следва да постъпят около 83 млн. лева от Министерството на здравеопазването, които са за ваксини и за медицински дейности на неосигурени лица.

Според Закона за здравето от държавния бюджет на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са извън обхвата на здравното осигуряване. На първо място това е медицинската помощ при спешни случаи – интензивно лечение.

След това като приоритет се определят дейностите, извършвани на здравно неосигурени бременни жени и родилки.

Медицинските изделия за инвалиди минават към здравната каса

Новост в предложения проект за бюджет на НЗОК е преминаването на заплащането на медицинските изделия към системата на здравеопазването от 1 януари 2020 г. А не както при досегашния ред – от социалното министерство чрез социалното подпомагане.

Промяната се постига чрез изменения на Закона за здравното осигуряване и Закона за хората с увреждания.

Общата сума над 4,7 млрд. лева за разходи на НЗОК е разпределена по следния начин. На първо място са разходите за персонал – 45 млн. лева, около 4 млн. повече спрямо 2019 г., основно заради повишаването на минималната работна заплата и на заплатите в бюджетната сфера – около 10% всяка година,  за административни дейности над 12 млн.

4,4 млрд. лева са нето разходите на здраве за 2020 г.

Средствата за 2020 г. за здравноосигурителни плащания са заложени в размер на над 4,4 млрд. лева. Това е сумата, която остава след приспадане на административните разходи и тези за персонал и е в перото на текущите разходи на касата.

С тази сума на практика ще се осъществяват медицинските дейности през 2020 г.

Сред основни цели, заложени в законопроекта, одобрен с решение на Надзорния съвет на НЗОК и приет с Постановление на Министерския съвет, е да се осигури ефективно функциониране на системата на здравното осигуряване, както и достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ.

Последната от 4-те основни цели, заложени в мотивите към законопроекта е и обезпечаване на равен достъп на лечебните заведения до задължителното здравно осигуряване.

За медицински дейности, предложената сума е в размер на над 2,8 млрд. лева за 2020 г., като основното разходно перо е болничната помощ над 2,2 млрд. лева

За медико-диагностична дейност са предвидени над 94 млн. лева, за личните лекари в рамките на осъществяването на първичната извънболнична медицинска помощ са заложени над 240 млн. Повече средства за профилактични прегледи с цел превенция и ранно откриване на заболявания, както и допълнително стимулиране на личните лекари.

За специализирана извънболнична медицинска помощ предвидените средства са над 260 млн. лева. За дентално лечение са заложени около 180 млн. лева в бюджета на НЗОК за 2020 г.

Гаранции за изпълнение на програма за детско здравеопазване

Следващото по размер разходно перо в бюджета на НЗОК е това лекарства, медицински изделия и диетични храни за над 1,35 млрд. лева.

Средствата за химиотерапии в рамките на лечението на злокачествени заболявания, в рамките на тези средства, са предвидени да са в размер на над 460 млн. лева.

Приоритет за бюджета на НЗОК за 2020 г. е гарантиране на пълното медицинско обслужване на децата в рамките на програмата за детско здравеопазване.

От 0 до 1 година със средствата се обезпечават ежемесечни профилактични прегледи, 1-2 години – 4 прегледа годишно, от 2 до 7 години на детето – 2 прегледа, и от 7 до 18 години профилактичен преглед по веднъж годишно. Едновременно с това са и имунизациите по задължителния имунизационен календар.

С бюджета на НЗОК за 2020 г. се планира обезпечаването на пълен пакет от медицински дейности за здравноосигурените лица, за да не се налагат доплащания от страна на пациентите, които са заплатили задължителните здравни вноски.