В днешния брой на Държавния брой бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на сега действащата Наредба №2 за здравните изисквания към гробищата и погребването и пренасянето на покойници.

Течаща вода вече задължителна в гробищните паркове

В параграф 1 се предвижда вписването на гробищните паркове в публичен регистър на обектите с обществено предназначение, който се създава по реда на Закона за здравето.

Това означава, че при откриване на нов гробищен парк възниква задължение от собственика или стопанисващия за уведомяване на съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ).

Самите гробища се обособяват, съгласно измененията, като обекти с обществено предназначение и това налага някои допълнителни изиксвания към техните собственици.

При откриване на гробищен парк в срок от 1 месец от подаването на уведомление по реда на Закона за здравето, от съответната Регионална здравна инспекция ще бъдат задължени да изпратят комисия, която да провери дали са спазени здравните изисквания в гробищния парк.

Допълнение към сега действащите здравни изисквания към гробищните паркове е задължителното осигуряване на течаща вода, както питейна, така и за измиване на алеите и поддържане на хигиена около гробните места.

Предвижда се и задължение при разкриване на нови гробищни паркове, както и при разширяване на сега действащи, да се прави хидрогеоложко проучване на терена за определяне на нивата на подпочвените води.

Ново задължение за собственици и стопанисващи гробищни паркове е да извършват редовно дезинсекция и дератизация.

Дали ще се вдигнат таксите на услугите, които предоставят гробищните паркове

Финансовото обезпечаване на новите ангажименти по Наредбата ще трябва да се поема от общините, които в по-голямата част от страната стопанисват гробищните паркове чрез създадени специални звена, част от структурата на общинска администрация.

Възможно е да се стигне до повишаване на цените на някои услуги, по всяка вероятност цената на ползване на гробните места за вечни времена.

Предвиждат се и някои нови правила относно погребенията. Забраняват се погребения извън гробищни паркове, освен на висши духовни лица от вероизповедание, което е регистрирано по Закона за вероизповеданията.

За да бъде допуснато такова погребение следва да има Решение на управителния орган на съответната частна религиозна организация.

Обнародваните промени в Наредба №2 предвиждат и задължение за използване на лични предпазни средства от лицата, които извършват дейности по подготовка и пренасяне на тленни останки.

Ново правило е и при репатриране на покойник от чужда държава да се придружава от смъртен акт, в който е посочена причината за смъртта, както и документ, че тленните останки не създават опасност от епидемия.

При превознане на покойник над 2 часа трябва да се поддържа температура от 0 до 5 градуса.