Ябълката на раздора е предстоящото влизане в сила на Закона за социалните услуги от 1 януари 2020 г.

Предходните и заключителни разпоредби предвиждат и промени в Семейния кодекс и по-специално в неговия чл. 59 за родителските права след развода.

Закон за социалните услуги може да предвиди отнемане на деца при развод

В разпоредбата, в текста, който ще влезе в сила от 1 януари, се предвижда, че по преценка на съда и ако е в интерес на децата те се настаняват в приемни семейства.

Това е старата редакция, съгласно новата в сила от Нова година, ще се предвиди и допълнителна опция, която отново е по преценка на съда, който гледа делото за развод на родителите.

Децата след развода ще могат да се настаняват в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, които ще се посочват от дирекция „Социално подпомагане”.

Законодателят е предвидил задължително определяне на режим за лични отношения между родителите и детето или децата.

Може би с това са свързани и повечето опасения на родителите, при евентуално влошаване на отношенията помежду им, свързани с раздяла и развод, да не бъдат настанявани децата в подобни социални услуги извън семейството.

Ако опитаме да анализираме волята на законодателя, това може да се определи като последна възможност.

Социални услуги извън семейството – само с решение на съд

 От 8 алинеи на чл.59 от Семейния кодекс в седмата е предвидена подобна възможност, когато другите вече са изчерпани.

Детето се настанява извън семейството, ако баби, дядовци или други близки роднини откажат да го гледат.

Друг спорни текстове от Закона за социалните услуги са в раздела за Особените правила при предоставянето на някои услуги.

Предвидена е забрана за отказ от подкрепа от доставчик на социална услуга, когато искането е направено от дете и незабавно уведомяване на дирекция Социално подпомагане, и то е под 14 години или е в риск съгласно хипотезите на Закона за закрила на детето.

Ако детето е непълнолетно, тоест над 14 години, се иска неговото съгласие, за да бъдат уведомени родителите му, когато е искало подкрепа от доставчик на социална услуга.

Законът е предвидил кой може да бъде доставчик на социална услуга и това са на първо място общините, те са основни, както и частни – физически или юридически лица.

Подлежат на лицензиране. Издава се лиценз от директора на Агенцията за качеството на социалните услуги.