Представлява ли сканирането на компютърен томограф реална опасност за здравето и може ли да повиши риска от развитие на злокачествени новообразувания.

В последно време се появиха опасения по отношение на томографите, които се използват за сканиране на цялото тяло, които изключително бързо започнаха да се въвеждат по летищата на почти всички държави по света, включително и на аеропортовете у нас.

Експертите твърдят, че изключително ниските дози йонизиращо лъчение, не оказват каквото и да е вредно въздействие, като това са повече от 200 хиляди такива сканирания се равняват на лъчевото натоварване на една стандартна диагностична компютърна томография /КТ/.

Възможно е по-голямо внимание да заслужава въпроса, може ли една такава диагностична КТ да представлява риск по отношение на развитие на злокачествени новообразувания.

Експертите в Департамента за контрол на качеството на хранителните продукти и лекарствените средства на САЩ, FDA, са на същото мнение и вече са предложили план за намаляване на лъчевото натоварване при провеждане на диагностична компютърна томография, въз основа на съблюдаването на 2 основни принципа – процедурата да се провежда само в случай на необходимост, а също и да се използва минимално необходима доза йонизиращо лъчение.

Според американски учени лъчевото натоварване при използване на диагностични методи за визуализация по-рано не е предизвиквало никакви опасения, поради прилагането на ниски дози облъчване.

Но днес на дозите, използвани по време на диагностична визуализация, започна да се обръща по-голямо внимание, след като през 2009-та година в САЩ експертите на Националния съвет по радиационна защита и измервания изготвили доклад за радиационните натоварвания, в който се твърдяло, че за последните 25 години дозата облъчване при провеждане на медицински рентгенови процедури е нараснала с повече от 600%.

Това увеличение се обуславя предимно от огромното количество проведени компютърни томографии – около 68.7 милиона през 2007 година и то само на територията на САЩ. За България няма достатъчно данни от контролиращия орган – изпълнителната агенция за медицински одит.

Информацията, съдържаща се в докладите, публикуванив последно време в списание Archives of Internal Medicine показва, че е необходимо да се направи по-детайлна оценка на нивото на йонизиращото лъчение при извършване на компютърна томография и че повторните КТ могат да са свързани с много по-висок риск, отколкото се е смятало по-рано.

С помощта на модели за прогнозиране на риска, посредством които се отчитало нивото на риска от злокачествени новообразувания, изхождайки от увеличаването на КТ-процедурите, извършени в САЩ през 2007-ма година, учените пресметнали, че в бъдеще 29 000 случаи на рак могат да бъдат да бъдат обусловени от провеждането на КТ и то само в рамките на 1 година.

Да се определи какво количеството на извършваните към настоящия момент КТ-процедури е целесъобразно, е доста трудно от медицинска гледна точка.

Болшинството от експертите се съгласяват с факта, че вероятно няма необходимост от провеждането на много КТ-процедури, но отсяването им чрез провеждане на изследвания, би било много трудно.

Наред с намаляването с намаляването на броя на излишно провежданите компютърни томографии, също е важно да се намалят дозите облъчване, когато това е възможно.

Въпреки това има известни вариации, що се отнася нивата на радиацията във връзка с различните размери на тялото, клиничните показания и видовете използвани апарати за скенери.