След вълната от замърсявания на реки у нас през януари, в петък вечер, 21.02.2020 г., бе съобщено за нов случай на завишени стойности на цианиди в река, част от водосборния басейн на река Марица.

Арестувани са управителят и един служител на фирмата замърсител

В късния следобед на 21 февруари при взета контролна проба от водите на река Юговска, над Лъки, се установява завишено съдържание на цианиди.

Първоначално не се уточнява потенциалния източник на замърсяване, тъй като е направен тест на място на речната вода, който само показва, че има отклонения в показателите.

 Незабавно за следващия ден е разпоредена проверка от комисия от Басейнова дирекция – Източнобеломорски район.

На място пристига министърът на околната среда и водите, областният управител на Област Пловдив, както и кметът на община Асеновград, през територията на която преминава Чепеларска река, в който се влива по-малката замърсена Юговска река.

Комисията от експерти и висшите длъжностни лица установява наличието на незаконна тръба, чрез която от хвостохранилището водата се зауства незаконно в реката, откъдето произтича и замърсяването.

Предположението на екоминистъра е, че от дружеството, което добива оловно-цинкова руда, са разпоредили незаконното и дори престъпно заустване в реката, тъй като са разчитали, че са почивни дни и никой няма да дойде да провери.

Предходният случай на замърсяване на Чепеларска река бе отново в навечерието на почивни дни в началото на януари 2020 г., но тогава се размина без министерска проверка. Изпратена бе комисия от басейнова дирекция, но не се установи замърсяване при направените тестове на място. 

Във връзка с направената проверка управителят на фирмата Лъки Инвест, която се явява собственик на незаконната тръба, както и още едно отговорно длъжностно лице, бята задържани, а прокуратурата повдигна обвинение за замърсяването с цианиди.

Токсичните цианиди е възможно да стигнат до питейната вода

Взетите проби от водата установиха замърсяване на речната вода до 20 пъти над нормата на Юговска река и над 15 пъти над нормата при Асеновград. Разпоредено бе премахването на незаконната тръба.

След излизането на официалните резултати от пробите на речната вода от община Асеновград забраниха да се използва вода от река Чепеларска.

Реката е с по-високи води към момента, заради снеготопенето и вероятно замърсената вода бързо ще се изтече. Но голямата част от подпочвените води по долината на Марица и Чая се използват за водоснабдяване. И може да се стигне до верижно замърсяване и почакване на стойностите на токсичните и опасни за здравето цианиди в питейната вода на редица населени места.

Законът за водите дава правомощия на екоминистъра да спре производство, което замърсява речни води. Но към момента няма информация това да е направено, макар и тръбата за заустване от хвостохранилището да е премахната.