ГМО или генетично модифициран организъм е растение или животно, чийто генетичен материал е бил изменен и поради това придобива нови свойства.

Животните и растенията, получени чрез традиционно отглеждано, в действителност също са генетично модифицирани, въпреки това към настоящия момент понятието „ГМО“ не ги обхваща.

Генномодифициран е прието да се нарича само този организъм, чийто гени са били изменени с помощта на генно инженерство – в лабораторни условия чрез пряко въздействие върху ДНК.

Обикновено, върху ДНК /молекулата, която съхранява, предава и реализира генетичната програма за развитие на живите същества/ се въздейства по следния начин.

Участъците от ДНК /гените/ внимателно се изучават, от тях се избират тези, които отговарят за необходимия наследствен признак /свойство/.

Този ген се отделя, след това се въвежда в така наречения вектор носител на информация. Например за генетичната модификация на някои растения по-рано използвали плазмид /извънклетъчно ДНК образувание/от Agrobacterium tumefaciens.

Този плазмид представлява генетична структура, намираща се вътре в хромозомите на бактериите, която в природата способства за пренасянето на гените в растението.

Например възлите по корените на бобовите растения са се появили с помощта на този плазмид. Там се намират бактерии и именно поради тази симбиоза почвата се обогатява с азот.

Тоест в основата на метода за генетична модификация на организма стои явление, възприето от учените от природата.

Ако генът успее да се интегрира, то от голямото количество мутанти се подбират растенията с полезни свойства и отсъствие на деформации. Проверява се мястото на интеграцията на гена.

В тази връзка за свойства на генетично модифицирания сорт е известно много повече, отколкото за този, получен чрез химическа и радиационна мутагенеза /.

От 1950 г. повечето сортове културни растение, тоест тези които се отглеждат масово, са получени чрез облъчване или прилагане на химични мутагени/.

Към настоящия момент генетично модифицирани могат да бъдат и микроорганизми, и растения, и животни, включително и насекоми и риби, въпреки това най-често в медиите и в ежедневието терминът ГМО се използва за хранителните продукти от растителен произход.

Основният въпрос, който вълнува всеки един човек е по какъв начин появата на генномодифицираните организми влияят на природата и на човека:

• Вреди ли употребата на ГМО на човешкото здраве?;

• Нарушава ли то биоразнообразието?;

• Вреди ли на селското стопанство и на икономиката като цяло?

Определено място в дискусията заемат и етичните въпроси – например колко правилно е човека да се намесва в делата на природата и да играе ролята на създател?;

Аргументи „За“

Генното инженерство позволява избирателно въздейства на гените, получава се организъм с програмиран набор от положителни свойства и вече в процеса на създаването се вижда резултатът, като се „премахват“ ненужните свойства.

Традиционното отглеждане, напротив, води до изменение на някои свойства на организма – така например царевицата в резултат на действието на човека е станала много по-голяма, като е загубила голяма част от съдържанието си на полезни мазнини.

А доматите благодарение на традиционната селекция започнали да узряват равномерно, но за сметка на това са загубили сладкият си захарен вкус и сочност.

Също така благодарение на генното инженерство се създават и хранителни продукти с по-висока хранителна стойност.

Аргументи „Против“

Генното инженерство е достатъчно млад отрасъл и засега не може да се впише в текущата икономика.

Земеделците и фермерските стопанства, привикнали да отглеждат традиционни или както те ги наричат „органични“ продукти се опасяват, че ГМО могат да изместят традиционните храни, поради по-високата им адаптивност.