Карциноембрионалният антиген /CEA/ е гликопротеин с висока молекулярна маса. Синоним – РЕА – раков ембрионален антиген.

Приложение

• Мониторинг на персистиращ, метастатичен или рецидивиращ аденокарцином на дебелото черво; повишен при повече от 30% от пациентите с аденокарцином на млечната жлеза, на белите дробове, на рак на черния дроб, с карцином на панкреаса.
• Прогнозиране за пациентите с рак на дебелото черво;
• Обикновено не използват за диагностика на локални рецидиви;
• Не е препоръчителен за скрининг, заради ниската чувствителност/специфичност, особено в ранните стадии на злокачествените новообразувания, тъй като карциноембрионалният антиген отразява значителното количество на туморната маса.

Разшифроване на изследвания на карциноембрионален антиген

Мониторинг на протичане на заболяването

Същата методика трябва да бъде използвана за индивидуален мониторинг на пациента. Значителни изменения в плазмата са +25%.

След пълното премахване на злокачествения тумор на дебелото черво карциноембрионалният антиген трябва да се върне в норма за 6-12 месеца. Неснижаемостта до нормата в следоперативния период свидетелства за непълна резекция.

Имунохистохимичното изследване на пробите след резекцията обикновено идентифицират 20% от формите на рака, които не се откриват с помощта на карциноембрионалния антиген и мониторингът дава неверни резултати.

В тези случаи може да се използва серумна алкална фосфатаза и диагностична томография.

Прогресиращото повишаване на карциноембрионалния антиген указва за рецидиви на рак на дебелото черво по-рано, отколкото при другите методи, но при повечето от пациентите не може да се използва при лечение, макар че нарастващите концентрации могат да предшестват клиничните проявления с 2-6 месеца.

Мониторингът на рецидивите на всеки 2-3 месеца при пациенти с 2-3-ти стадий на рака в продължение на 2 и повече години.

Приблизително при 50% от пациентите с прогресиращ рак латентната фаза може да бъде с продължителност 4-6 седмици от началото на лечението до изменението на концентрацията на карциноембрионалния антиген.

Чувствителността е 97% за определяне на рецидива на рака на дебелото черво при пациентите с повишено ниво на CEA преди операция, но само 66% - при пациентите с нормално и предоперационно ниво на СЕА.

Специфичност повече от 90% и положителни стойности при прогноза повече от 70%. Повишените концентрации дават лоша прогноза за дадения стадий – повече от 3 нанограма на литър в по-малко от 28% от стадиите А на рака, 45% при стадиите В и 70% при стадий С.

Около 30% от пациентите с метастатичен рак на дебелото черво нямат повишени нива на карциноембрионален антиген.

Недиференцираните или слабо диференцираните тумори не продуцират такъв антиген.

Прогноза за заболяването по нивото на карциноембрионалния антиген

• Свързан със серумните концентрации по време на диагностика – стадий на заболяването и вероятност от рецидиви;
• Концентрации на антигена по-малко от 5 нанограма на милилитър преди началото на терапията предполагат локализирано заболяване и благоприятна прогноза, но концентрации повече от 10 нанограма на литър предполагат разпространяващо се заболяване и лоша прогноза; повече от 80% от пациентите с рак на дебелото черво при стойности повече от 20 нанограма на литър имат рецидиви в рамките на 14 месеца след хирургичната интервенция.
• Концентрациите повече от 20 нанограма на литър в плазмата корелират с туморни заболявания в млечната жлеза и рак на дебелото черво и обикновено са асоциирани с метастази или няколко типа рак – например, на дебелото черво или на панкреаса, но метастази могат да присъстват и при стойности по-ниски от 20 нанограма на литър.