По повод предложените промени в Закона за лечебните заведения и предвиденото предоставяне на възможност на медицински сестри, лекарски асистенти и акушерки да извършват дейности в рамките на предоставените им права с Наредба на здравното министерство, постъпи становище от Националната асоциация на общопрактикуващите лекари.

Личните лекари с резерви по отношение създаването на сестрински практики

В становището се изразяват известни резерви относно предложенията, които са направени от Министерски съвет. На практика са задраскани част от промените в чл. 2 ал.1, т.2 от ЗЛЗ относно легалното определение за лечебно заведение.

Според председателя на Асоциацията, подписал становището, от Законопроекта не се разбира какви ангажименти предвижда да поеме здравното министерство по отношение на заплащането на тези медицински дейности, извършвани от т.нар. сестрински практики.

Предположението на общопрактикуващите лекари е, че за момента не се планира финансиране от НЗОК. А по друг ред – директно от централния бюджет или най-вероятно от бюджета на здравното министерство, явяващо се първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Третия възможен вариант за финансиране е чрез заплащане в пълен размер на сестринските и акушерските дейности по утвърден ценоразпис. Така не се постига заявената цел със законопроекта да бъдат намалени разходите на домакинствата за здраве.

Положително становище на Асоциацията на специалистите по здравни грижи

В пространствено становище от Асоциацията на специалистите по здравни грижи изразяват подкрепа за законопроекта, и дори задоволство.

В документа се посочва, че единствено у нас от всички държави членки на ЕС няма предоставена нормативна възможност специалистите по здравни грижи сами да упражняват професията и да извършват самостоятелно дейностите, на които имат право по Наредба.

Няма условия, включително и на законодателно, за сестринска патронажна грижа, за която е доказано, че намалява необходимостта от хоспитализации, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите за болнично лечение. Такава дейност се извършва във всички балкански държави изчерпателно изброени в становището, дори и в по-бедните като Босна и Херцеговина.

Предложението на Асоциацията е да се учредят здравни центрове към общините, които е възможно да се финансират чрез субсидията на държавата в общинските бюджети.

И така патронажната грижа да се предоставя безплатно на възрастни хора, които няма близки и трудно се справят сами и трябва да бъдат наблюдавани от медицинско лице.

В становището, постъпило от Асоциацията на специалистите по здравни грижи, се изразява задоволство и от факта, че правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” ще се разширят с цел контрол на болничните директорите дали спазват стандартите за определяне на възнагражденията на медицинските сестри.

От друга страна, от Асоциацията на частните болници също подкрепят законопроекта и смятат за добро предложението да се създадат условия сестри, асистенти и акушерки да упражняват професията си свободно.