В дълбините на нашата реалност съществува невидимо поле, което оказва голямо влияние върху всичко около нас. Позната още като морфично поле, концепцията за невидимата форма на енергията, която съхранява информация за структурите и процесите в живите системи, има голямо влияние върху всичко, което ни заобикаля.

Теорията за морфично поле е една от най-новите в областта, която изследва съзнанието и психологията. Тази концепция ни предизвиква да преосмислим традиционните граници на разбиранията ни за реалността, в която живеем.

Прогресивните психолози използват теорията за морфично поле като нов подход в своята работа. Ако за пръв път се сблъсквате с това понятие, следва да разберете повече за неговия произход, същност и приложение.

Какво е морфично поле: история и развитие

За морфологично поле за пръв път заговаря британският биолог Рупърт Шелдрейк. Той развива теорията за невидимата форма на енергия през 1981 година в своята първа книга „Нова наука за живота“.

Книгата на британския биолог предизвиква вълни от дебати в научните кръгове. Неовата теория се фокусира върху идеята за съществуване на невидими полета, които свързват всичко в природата. Според концепцията предложена от Шелдрейк, морфично поле действа като невидим шаблон или архетип, който оказва влияние върху формата и поведението на всичко живо.

Механизъм на действие – морфично поле и морфичен резонанс

Механизмът на действие на морфичното поле включва концепцията за морфологичен резонанс. Според създателя на теорията, морфичният резонанс е явление, при което дори и веднъж създадена структура или система оставя нефизически отпечатък в универсалното поле. Този отпечатък след това оказва влияние на всички последващи създания с подобна форма.

Нормално е повечето хора да се объркат какво представлява морфичния резонанс, ако за пръв път се сблъскват с това понятие. Нека дадем един пример, с който понятието ще бъде обяснено по-лесно.

Ако определено поведение се извършва многократно от много индивиди в даден вид, то поведението става все по-лесно за повторение от други индивиди на същия вид. Това е валидно, дори когато другите индивиди не са имали пряк контакт с поведението и не са го научили от някого.

Теорията на Шелдрейк защитава тезата, че когато определени образци или форми се повтарят в определено време и пространство, те участват във формирането на морфично поле, което води до по-лесното придобиване на същите образци в бъдеще. Именно процеса по учене и приспособяване към определени поведения се нарича морфичен резонанс.

Концепцията за морфичното поле е фундаментално предизвикателство към основните в биологията схващания за генетичната наследственост, поради причината, че предлага алтернативен механизъм за предаване на поведение.

Значения и приложения на морфичното поле

Рупърт Шелдрейк прекарва години в изследвания, за да разшири теорията и да обхване човешките социални и психологически процеси. С това той успява да предложи обяснения за явленията колективно съзнание, телепатия и съвпадения.

Морфичното поле има различни приложения в различни области на науката и при опознаване на поведенията в обществото. Тази концепция може да се използва за обяснение инстинктивното поведение на животните или социалните тенденции, които хората следват. Морфичното поле може да се използва и за разработване на нови модели за обучение и приспособяване.

Основно морфичното поле може да се разглежда като основа за изграждане на колективната човешка мъдрост и културни традиции, които се предават от поколение на поколение. Според създателя на теорията важна характеристика на морфичното поле е способността му да организира както физически, така и емоционални и ментални структури на различни нива.

Развитието на тази теория може да даде обяснение на появата на нови идеи едновременно в различни части на света без да има видима пряка връзка между тях.

Разбирането на морфичното поле може да даде нова гледна точка при работа с травми, фобии и дори поведенчески модели. Едно от най-интересните приложения на морфичното поле е използването му в семейните констелации. Това е метод на терапия, чрез който се отработват поведенчески проблеми предавани в едно семейство от поколения.

Морфичното поле има значение и за социологията. В тази сфера се използва, за да аргументира динамиките на социалните вълнения и промените в обществото.

Морфично поле – представа за нова реалност

Теорията, която разглеждаме има интересно значение и за нашите представи за реалността. Концепцията за морфичното поле предлага изцяло нова преспектива, с която се разглеждат взаимовръзките между формите на живот и материята.

За някои хора възприемането на тази теория е трудно. Колкото повече информация излиза по темата, толкова повече хората възприемат морфичното поле и неговото влияние върху културните и социални норми.

Вникването в концепцията за морфичното поле променя начина, по който разбираме света. Теорията предлага нови перспективи и развитие на научни изследвания свързани с изследването на взаимодействието на между различните аспекти на реалността.