Обявена още през септември обществена поръчка, чрез която следва да се изберат доставчици на лекарства за онкологични заболявания, навлиза в заключителна фаза.

На 8 ноември комисията, назначена с Заповед на здравния министър, разгледа 27 оферти. 

Почти 1,3 млрд.лева за лекарства за химиотерапия до 2022 г.

Кандидатства се по 2 особени позиции – едната е на прогнозна стойност 713 млн. лева, а втората – около 585 млн., като общата сума с ДДС достига почти 1,3 млрд. лева.

С избора на доставчици на лекарства ще се сключи рамково споразумение, съгласно което те при заявка от страна на лечебно заведение, трябва да осигурят съответното онколекарство, съгласно списък препарати, които са приложение към Позитивния лекарствен списък, за 7 календарни дни.

Предвидено е и при спешна необходимост доставчикът да се задължи да го достави за 6 часа.

Обществената поръчка е обявена чрез Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване”, създаден с Постановление на Министерски съвет през 2015 г.

Това е прогнозна стойност, тъй като обхваща периода от 01 януари 2020 г. до 31.12. 2021 г., 2-годишен период, затова и сумата е толкова голяма, предвид факта, че в бюджета на НЗОК са 2020 г. за лекарства за химиотерапия са предвидени по-малко от 500 млн. лева.

С обществената поръчка централният орган за покупки осигурява лекарства за лечение на онкологични заболявания на общо над 200 лечебни заведения, изброени като списък в документацията към обществената поръчка.

Лекарство за лечение на анемия с най-много заявки

Най-много от целия списък - над 1,4 млрд. дози на обща прогнозна стойност малко над 12 млн. лева са заявените по обособена позиция №1 за лекарството еритропоетин, което се изписва при химиотерапия за справяне с анемията.

При по-голяма част от подадените оферти за доставка на онколекарства и свързани с провеждането на химиотерапия има констатирани нарушения при подаването на единния европейски документ за обществени поръчки.

Комисията, състояща се от експерти от дирекциите Обществени поръчки и Лекарствена политика на Министерството на здравеопазването дава срок от 5 работни дни на участниците да отстранят несъответствията.

Този срок започва да тече от публикуването на протокола от заседанието на комисията на 8.11.2019, това е 20.11.2019 г., тоест срок за отстраняване на нередностите по документите е изтекъл на 27.11.2019 г.

До средата на декември най-вероятно комисията ще определи кои ще са доставчиците на противотуморни лекарства за изпълнение на амбулаторните процедури и на клиничните пътеки при злокачествени заболявания.