За обществено обсъждане на сайта на здравното министерство вчера, бел. ред. 7 януари, бе качен проект за изменение и допълнение на Наредба №10, която урежда реда, по който се заплащат от НЗОК лекарства, медицински изделия и диетични храни.

Защо НЗОК ще си иска пари от търговците за доставени лекарства

Сред мотивите за измененията и допълненията са влезлите в сила промени в Закона за здравното осигуряване със Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., с които се цели по-ефективно разходване на публични финансови ресурси.

В преходните и заключителни разпоредби законодателят налага въвеждането на правила при заплащане на лекарства, медицински изделия и диетични храни, с които да се гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Съответните предстои да бъдат изготвени и приети от Надзорния съвет на касата.

На 1.01.2019 г. пък влязоха в сила промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина, с които се създаде изискване за проследимост на ефективността на провежданото лечение с лекарствата, които се заплащат от НЗОК.

С промените в Наредба №10 всъщност се уреждът реда, по който производителите на лекарства или по-скоро търговците, по смисъла на Наредба – притежатели на разрешения за употреба, с които са сключени договори, да възстановяват обществените средства за платените лекарства, лечението с които не е дало ефект.

Кога НЗОК ще може да си иска пари от притежателите на разрешения за употреба

В мотивите за промените на Наредбата се посочва, че тази възможност /за връщане на платени средства/ ще съществува само по отношение на заплащането на лекарства, в договора за доставка на които това е предвидено.

Няма да е по силата на самите промени в Наредбата, които след изтичане на срока на обществени консултации, ще влязат в сила от 21 януари.

От здравното министерство специално за тази Наредба са предвидили по кратки срокове, при които могат да се подават възражения и становища.

Не е изключено с влизането в силата на промените в Наредба №10 да започне вълна от нови дела срещу НЗОК.

И това по всяка вероятност ще се случи, след като от НЗОК започнат да пишат уведомления до търговците на лекарства, с които искат възстановяване на вече платени средства за доставка на лекарствени препарати, медицински изделия и диетични храни.

Съществува и вероятност и самите пациенти, при които лечението не е дало резултат да бъдат забърквани в съдебните дела на НЗОК, ако се прецени, че е удачно да бъдат привлечени като подпомагаща страна.