На 27 ноември ВАС се произнесе окончателно с решение, с което отхвърля жалбата на Камарата на архитектите в България /КАБ/ срещу обществената поръчка за изграждане на Национална детска многопрофилна болница.

Защо архитектите за против изграждането на детска болница

Камарата на архитектите обжалваше обществената поръчка, обявена от Здравното министерство, за проектиране, строителство и инженеринг на Национална детска многопрофилна болница.

Видно от протоколите от съдебното заседание, публикувани на сайта на Върховния административния съд, от Камарата на архитектите оспорват обявяването по този начин на обществената поръчка, тъй като се планира довършването на проект, стартиран още през 80-те години на миналия век за изграждане на педиатрия.

Адвокатите на КАБ заявяват в съдебно заседание, че не са против изграждането на Национална детска многопрофилна болница, но според тях не е възможно това да стане със същия Подробен устройствен план, който предвижда изграждане на педиатрия, да се строи новата болница.

Те съзират и противоречие, тъй като строителството не може да бъде продължено от съществуващите сгради и за тях не може да се издаде акт 16, съгласно действащото законодателство. Те не отговарят на съвременните конструктивни изисквания за груб строеж.

Не бърза ли прекалено много здравното министерство с детската болница

Здравното министерство е поръчало обследване на съществуващите строежи, които са останали недовършени, поради прекратяването на проекта в началото на 90-те години.

Изглежда експертите на министерството са взели решение да не губят време с изработването на нов подробен устройствен план, с който да се промени предназначението на имота и да стане за детска многопрофилна болница, а обектът да се изгради по съществуващия за педиатрия.

Това е основният аргумент, с който КАБ обжалват обществената поръчка първо пред КАБ, а след това и пред 3-членен състав на ВАС. Но може би имат опасения дали самата съществуваща конструкция ще издържи, тъй като не отговаря на новите изисквания на ЗУТ и актовете по прилагането.

И въз основа на резултатите от него е обявена обществена поръчка, за която са подали оферти 2 граждански дружества, учредени по реда на Закона за задълженията и договорите и едно обединение.

От протоколите от заседанията на комисията, назначена от здравния министър, в качеството му на възложител, е видно, че нито един от участниците няма изисквания опит за изграждането на подобни обекти, предвиден като изискване за допускане до участие в обществената поръчка. Даден е 5-дневен срок за представяне на документи.

Протоколите са публикувани на 12 ноември на уеб сайта на здравното министерство. Дали комисията, която разглежда офертите ще направи компромис с участниците и дали те ще представят доказателства, че отговарят на изискванията, предстои да се разбере.