Хората, които са свикнали да консумират зеленчуци с относително високо съдържание на нитрати и по-специално зеленолистни такива, е възможно да са с по-нисък риск от първична откритоъгълна глаукома /ПОЪГ/.

Този защитен ефект бил особено забележим в случаите на това заболяване с ранна загуба на парацентрално полезрение към момента на поставянето на диагнозата.

Такова заключение било направено в резултат на нов анализ на данни в рамките на Изследването на здравословното състояние на медицинските сестри.

В този мащабно проспективно изследване, чиято база данни включва 63893 жени и 41094 мъже били регистрирани 1483 нови случаи на ПОЪГ. Изследването се провеждало в периода от 1984 до 2012г.

А информацията за диагнозата била взета от въпросниците и медицинската документация. Концентрацията на нитрати в менюто се определяла основно по употребата на зелени листни зеленчуци, които са основен техен хранителен източник.

Средната възраст на тези 1483 участници, при които се развило очното заболяване била 66.8 години. При взелите участие, които се придържали към меню с по-високо съдържание на нитрати и зелени листни зеленчуци, рискът от ПОЪГ се оказал с 21% по-нисък.

Това по-ниско ниво на риска било установено в горната квантила на потребление на нитрати – 240 мг на денонощие в сравнение с по-ниската – 80 мг.

Откритата връзка била още по-убедителна при пациентите с ранна парацентрална загуба на полезрение. Този подтип глаукома е свързан с нарушение на функцията на саморегулацията на кръвообращението.

При участниците, които били отнесени към горната квантила на употреба на нитрати било установено понижаване на риска от този подтип глаукома с 44% в сравнение с долната квантила.

Коментирайки данните за установената взаимовръзка, авторите пояснили, че нитратите в природата се съдържат в най-голямо количество в зелените листни зеленчуци, но техни източници също са и други зеленчуци като цвекло и моркови.

Нитратите в храните са екзогенен източник на азотен оксид. Според наличната към настоящия момент информация ПОЪГ е последствие от повишено вътреочно налягане, което се развива вследствие нарушение саморегулацията на кръвоснабдяването на зрителния нерв.

По-ранните изследвания позволяват да се предположи, че системата на азотния оксид играе ключова роля в патогенезата на ПОЪГ, а отклоненията в нейната функционалност водят до нарушаване на регулацията на кръвообращението в окото.

Така метаболитният път, по който протича преобразуването на нитратите в нитрити и впоследствие вече в азотен оксид може да представлява важен алтернативен източник на азотен оксид при хора с тази форма на глаукома, като съществено значение за образуването на това съединение може да има, дори и една порция зелени листни зеленчуци дневно.

Ако тези резултати в бъдеще бъдат потвърдени в други наблюдателни и интервенционни изследвания, те могат да имат важни последствия за общественото здраве.

Резултатите от анализът на данни по-скоро могат да се оценят като предварителни, а от и наличната информация не става известно по какъв начин изследователите са получили информация за хранителния режим на участниците, развили глаукома.

Посочва се медицинска документация и въпросници на американските медицински сестри. Но оттук насетне е много трудно да се прецени дали тези участници, които са по-скоро предпазени от един подтип глаукома, са консумирали повече зеленолистни зеленчуци.

Отделно – в публикацията се посочва, че става въпрос за естествени нитрати, а не такива, които получаваме от изкуствените торове, които се използват при отглеждането на зеленчуците.