Започналата още през август 2019 г. обществена поръчка за строителството на Национална детска многопрофилна болница в София в рамките на съществуващия строеж, предназначен за педиатрия, може да се каже, че завърши с избор на изпълнител.

Гражданско обединение предложи да построи болницата за 93 млн.

С решение на Министъра на здравеопазването от 17 януари за изпълнител бе избрано дружеството по Закона за задълженията и договорите „Детско здраве”, което предложи цена от над 77 млн. без ДДС.

Сред изискванията поставени към участниците, за да бъдат класирани и съответно да получат повече точки, бяха да докажат, че имат опит с изграждането на подобни лечебни заведения.

Много граждански обединения, които включват няколко строителни, проектантски фирми, както и за строителен надзор, бяха подали оферти, но не всички успяха да покрият високите изисквания да са изградили най-малко 15 000 кв. метра площи с предназначение за лечебно заведение.

Видно от доклада, изготвен във връзка с разглеждането на офертите, един от участниците – отново гражданско обединение, се опита да представи като опит подмяната на дограма в окръжна болница, което разбира се, комисията не прие.

Сходният строителен опит на участниците беше задължително изискване и на тези, които не успяха да го докажат, въпреки допълнителния срок, който бе даден от комисията, назначена от здравния министър в качеството му на възложител, не бяха допуснати до класиране. 

На второ място бе класирано гражданското обединение „Детска болница София” с по-висока цена – над 79 млн. лева без ДДС и доста по-малко точки от класирания на първо място.

Какво поиска комисията от участниците за класиране

До финалния етап на обществената поръчка освен класираните на първо и на второ място бе допуснато и още едно гражданско обединение, което обаче бе отстранено по реда на Закона за обществените поръчки, тъй като не отговаря на изискванията.

Не може да докаже опит, тоест строителство на обект през последните 5 години, който да има сходство с предстоящото изграждане на детското лечебно заведение.

Обществената поръчка и сумата, която ще дължи възложителя здравно министерство на изпълнителя е за инженеринг, тоест не само за строителство, но и за проектиране и за надзор.

Предстои да се разбере дали детската болница ще бъде завършена в срок или ще се стигне до забавяне.

Предвид някои ограничения, тъй като ще се строи върху съществуващ строеж, има опасения, че може строежът да не бъде завършен в срок.