С приетият на второ четене Законопроект за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2020 г. бяха повишени праговете на минимален осигурителен доход от 560 лв. на 610 лева.

Това означава и увеличаване на здравноосигурителните вноски, които дължат безработните или по-скоро незаетите лица, които нямат право на обезщетение за безработица.

Първото плащане на вноските с по-висок размер е до 25.02.2020 г.

Съгласно разпоредби на Закона за здравното осигуряване неосигуряващите се на друго основание лица, тоест безработни и неучащи, трябва да заплащат осигурителни вноски в размер на 8% от половината от определения за съответната година минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

Минималната сума, която трябва да заплащат незаетите по сметки на НАП от 25 февруари 2020 г. се равнява на 8% от 305 лева или 24,40 лв. на месец.

На година като сума това са почти 300 лева. Това са средствата, които трябва да заделят незаетите, за да могат да си запазят здравноосигурителните права.

Окончателният текст на приетият текст на Закона за ДОО за 2020 г. все още не е обнародван в Държавен вестник.

Предвид доклада на комисията по бюджет и финанси от заседанието, проведено на 26 ноември, е видно, че са приети тези размери на осигурителните прагове за 2020 г.

Държавата не плаща здравни осигуровки на хора под прага на бедността

Преди няколко години предходен здравен министър подхвърли идеята държавата да заплаща здравните осигуровки на безработни лица, които представят доказателства, че нямат възможност да ги платят.

Предложението обаче остана във въздуха, макар и според статистики на НАП и на здравното министерство броят на лицата без здравни осигуровки е около 700 000 души.

Въпросът тогава бе повдигнат във връзка с предложението да се прекъсват здравноосигурителни права не само при 3 неплатени здравноосигурителни вноски за 3 години назад, а за 5 години.

Предложенията на тогавашния здравен министър бяха да си изкарат данните още от 2000 г., когато е създадена настоящата система на здравеопазване, и да се търсят и оттогава неплатени здравни вноски. Но това би било в противоречие с нормите за погасителната давност в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, които предвиждат 5 години.