През изминалата седмица в сайта на здравното министерство излезе съобщение, че директорът на МБАЛ Пазарджик е освободен по разпореждане на премиера.

Кой може да освобождава директори на болници

Конкретният мотив е извършени нарушения при издаване на Решения от ТЕЛК, функционираща към пазарджишката многопрофилна болница.

 Но лечебното заведение, видно от справка в Търговския регистър е акционерно дружество, чиито управителни органи са Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

В устава на лечебното заведение е определен като мажоритарен акционер държавата, с 77% от общия брой акции от капитала - 4,67 млн. лева чрез министъра на здравеопазването, явяващ се представител на държавата, миноритарни акционери са всички общини в област Пазарджик, като най-голям акционер е община Пазарджик.

Предвид малкият общ дял на общините като акционери 23% от всички акции, техният контрол по отношение на избор на изпълнителен директор е изключен.

Министърът на здравеопазването е част от колективния орган на изпълнителната власт – Министерски съвет, който се ръководи от министър председателя.

Допустима ли е намеса в борда на директорите на болници от Министерски съвет

Затова намесата в ръководния орган на лечебното заведение и определянето на лице, което да осъществява прякото управление, от Министерството на здравеопазването и индиректно от МС, не е изключено.

При свикване на общото събрание на акционерите, предвид дела на държавата чрез Министерството на здравеопазването, по-голям от 2/3 от капитала на лечебното заведение, изборът на представляващ не би представлявало особена трудност.

В устава на лечебното заведение е предвидена хипотеза – попълване на състава на Борда на директорите чрез свикване на Общо събрание на акционерите, което избира член на ръководния изпълнителен орган.

Справката в търговския регистър показва, че мандатът на настоящия Борд на директорите на лечебното заведение изтича през 2020 г. – на 23 март, което означава, че така или иначе в началото на следващата година щеше да е необходимо свикване на Общо събрание на акционерите.

Министерството на здравеопазването вече обяви, че е изпратено писмо до Агенцията по вписванията за свикване на общо събрание, като дневният ред включва избор на прокурист.

В устава на лечебното заведение е предвидено Борда на директорите да се избира с мандат до 5 години, като избраният ръководен изпълнителен орган възлага управлението на един от членовете.

И определеният със сключен договор за управление за изпълнителен директор може да бъде сменен по всяко време.

В устава се съдържа и отделен текст за определяне на възнаграждението на изпълнителния директор, което не може да надвишава 20 пъти минималната работна заплата, тоест около и малко над 10 000 лева получава директора на болницата.

По отношение на основния въпрос дали министър председателят е в правомощията си да освобождава изпълнителен директор на болница.

Да, възможно е, но индиректно, като по време на правителствено заседание нареди устно на министъра на здравеопазването, който като мажоритарен акционер в болницата да се намеси в борда на директорите на лечебното заведението чрез оказване на натиск или разпореждане.

Разбира се, избраните от общото събрание на акционерите членове на Борда на директорите са в правото си да възразят срещу така освобождаването на изпълнителния член и съответно прекратяване на договора му за управление. Но видно от публикуваната покана за свикване на общо събрание не са го направили.

При липса на съгласие от тяхна страна, мажоритарният акционер държавата чрез министъра на здравеопазването също може да свика общо събрание, на което да се попълни състава на борда на директорите.

Защо точно МБАЛ Пазарджик

Относно издаването на Решения на ТЕЛК за освидетелстване като болен и определяне на процент загубена работоспособност, макар и реално лицето да не страда от посоченото в решението заболяване, това е практика, за която има множество репортажи и медийни публикации.

Няма обаче реални доказателства, годни за пред съд, които да потвърдят тази практика. Затова тече и проверка на органите на Медицинския одит, които са част от структурата на Министерството на здравеопазването.