Все повече се осъзнава колко е важно при назначаване на лечение на онкологично заболяване да се прави съгласуване с кардиолог. 

Кардиолози и онколози – защо са важни при лечение на рак

Днес медицината се дели на тесни специалности – има кардиолози, отоларинголози, уролози, гинеколози и т.н. Обществото винаги забравя, че всичко това са синоними на „негово Величество” лекаря.

Защо „негово Величество”? Защото всеки лекар е безценен. Известно е, че нито един компютър в света не може да замени или да възпроизведе алгоритъмът на мислене на опитен лекар до леглото на болен.

Затова и кардиолог, и отоларинголог, и други тесни медицински специалисти – това са на първо място лекари. Терминът тесен специалист е използван в Становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари по повод изменение и допълнение на Наредба №3 от 2011 относно физическата годност на водачите на МПС. 

Рак и болести на сърцето – как са свързани

Причина №1 в света са сърдечно-съдовите заболявания, на второ място са онкологичните.

Днес препятствие за пълноценно лечение на болните от рак са кардиологични заболявания както съществуващи в съчетание с онкологичните, така и възникнали в резултат на лечение на рака.

Как да не си спомним известния израз, че всички се боят да не умрат от рак, но повечето завършват земния си път от болно сърце.

Все по-голямо е значението на кардиолозите при лечение на онкологични заболявания.

Онкологично дълголетие – как може да се постигне

Задача на голям раздел на медицината е увеличаване на продължителността на живота на болните от рак чрез правилно и съвместно с кардиолози провеждане на терапевтични мероприятия. Така скоро ще може да се говори за т.нар. „онкологични дълголетници”.

При болните от рак често се среща цял спектър от кардиологични заболявания, много от които са съществували още преди развитието на злокачествен тумор.

Някои от тях възникват в резултат на проведено по повод рака лечение, вследствие на което ефективността му се понижава и се оказва неблагоприятно влияние на качеството и на продължителността на живота.

Само симбиоза между кардиолог и онколог може да доведе до правилно лечение на онкоболните с болно сърце.

При разнообразието от сърдечно-съдови заболявания, онколозите трябва да се съгласуват с кардиолози, за да не се разболее сърцето, докато се лекува рак.

Редица заболявания е възможно тепърва да възникват след проведеното лечение на рак, поради отслабване на организма и вследствие на страничните ефекти на използваните лекарства.

Токсичността на препаратите, използвани при химиотерапия, може да се неутрализира, днес това е възможно. Но сърдечно-съдовата система следва да се следи пожизнено.

Лекарства при рак – защо е важно съгласуване с кардиолог

Само при взаимодействие на онколози и кардиолози е възможно назначаване на правилни дози противотуморни препарати и сроковете на тяхното приложение. Това е много важно за резултатите от крайното лечение.

В арсенала на кардиолозите има съвременни методи за изследване на сърдечно-съдовата система, които позволяват да се установят и най-малките небезпокоящи болния начални изменения.

Ако се лекуват навреме, те няма да бъдат фатални. Разработени са специални стандарти за кардиолозите, които се прилагат при онкологични заболявания.

Това са дози, режим и скорост на приложение на лекарствата. А при наличие на изменения, които се последват от усложнения, се изпълняват всички кардиологични и кардиохирургични препоръки за предотвратяването им.

Какво, къде и кога – постулати при лечение рак

Има три постулата на лечението: какво, къде и кога. Но при онкологичните заболявания най-важно е времето. Неслучайно се казва, че който помага навреме, помага 2 пъти.

Наличието на онкологично заболяване е допълнителен риск за развитие и усложнения на вече съществуващи сърдечно-съдови заболявания. Задача на лекаря е да спомогне за намаляване на краткосрочните и дългосрочните рискове.

Решението на тази задача би довело до оскъпяване на лечението на онкологичните заболявания, което налага организационно-методически промени.

При отчитане на броя болни от рак, са необходими и системни решения – на ниво НЗОК, Министерство на здравеопазване или на политическо ниво – с приемане на бюджета на НЗОК за 2020 г.

Възможно е в бъдеще да се създадат специализирани отделения за такива болни от рак и от сърце. 

Съществува теза, че трябва да инвестираме доста време, сили и умения, за да си намерим личен лекар, който навреме ще забележи всички изменения. А това означава, че може да ни предупреди и да ни даде направление за изследвания и за специалисти, още в началото на развитие на опасните заболявания.