В медицинските енциклопедии дават определение на здравето в неговото социологическо разбиране.

Здравето е процес на съхранение и развитие на психическите, биологичните /физиологичните/ функции на човека, неговата оптимална работоспособност и социална активност при максимално съхранение на продължителността на неговия активен живот.“

В устава на Световната здравна организация /СЗО/ е включено описание на понятието здраве на населението – това е състояние на физическо, духовно и емоционално благосъстояние, а не само отсъствие на заболявания и физически дефекти.

С здраве на населението се характеризират редица демографски показатели като раждаемост, обща и детска смъртност, средна продължителност на живота, а също физическо развитие, инвалидизация и др.

От понятието „Здраве“ условно могат да отделят 3 компонента физически, психологически и социален.

Признаците на здраве са следните:

• Нормално функциониране на организма на всички нива на неговата организация – молекулярно, клетъчно, тъканно, органно, системно.
• Нормално протичане основните физиологични и биохимични процеси, които осигуряват активният живот на човека.
• Динамично равновесие между организма и околната среда.
• Способност за пълноценно изпълнение на основни социални функции, участие в социални дейности и в обществено-полезен труд.
• Способност на организма да се приспособява към условията на съществуване в околна среда, която постоянно се промяна /адаптация/.
• Способност да се поддържа постоянство на състава на вътрешната среда на организма – хомеостаза, да се осигурява нормална и разностранна жизнена дейност.
• Отсъствие на заболявания, тоест оптимално функциониране на организма;
• Пълно физическо, духовно, умствено и социално благоденствие, хармонично развитие на физическите и духовните сили на организма.

Човек, от една страна има определена биологическа или наследствена конституция, а от друга – се формира под въздействието на социалното обкръжение. Поради това развитието на човека зависи както от генетичните фактори, така и от взаимодействието на организма с физическата среда.

Върху здравословното състояние на човека влияят начинът му на живот, генетичните фактори и такива на околната среда.

Съхранение на здравето и удължаването на пълноценния и активен живот е не само един от най-важните, но и един от най-сложните проблеми на човечеството.

Към факторите, които способстват за запазване на здравето на човека могат да бъдат отнесени:

• Правилното балансирано хранене;
• Заниманията с физическа култура и спорт;
• Съблюдаване на хигиени норми и правила в бита, на работното място и на почивка;
• Отсъствие на вредни навици – тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотици и т.н.;
• Нормализиране на състоянието на околната среда;

Съкращавайки се мускулите извършват работа. За да я извършат те използват енергия, която се отделя в резултат на разграждане на въглехидратите и мазнините в клетките.

Работата на мускулите зависи от тяхната сила. Мускулите са толкова по-силни колкото по-активно се използват мускулите им влакна.

Различава се статична и динамична функция на мускулите. По време на статична работа мускулите продължително време се намират в напрегнато състояние.

При изпълнение на някои упражнения на халки, успоредки, по време на задържането на щанга вдигната статичната работа изисква едновременно съкращение на почти всички мускулни влакна и естествено може да бъда много кратка, поради умората, която се развива.

Първо се изтощават не мускулите, а нервните центрове, които регулират тяхната работа. Именно поради това за поддържане на висока физическа работоспособност на мускулите е необходима и висока издръжливост на нервната система.

Динамична наричат работата, свързана с движение, когато съкращаването на мускулите се редува с тяхното отпускане.