Микроцефалията е патология, която се открива при деца и се характеризира със значително намаляване на размерите на черепа, което се отразява и на обема на главния мозък, който също на свой ред подлежи на съответно на намаляване.

Микроцефалията, симптомите на която се проявяват чрез посочените изменения, се съчетава с нормални размери на останалата част на тялото, но поради съответните изменения на главния мозък, се характеризира с умствена недостатъчност на болния, проявяваща се в една или друга степен.

Както се подразбира се описаното по-горе, микроцефалията е достатъчно сериозна аномалия, засягаща главния мозък и следователно отразяващ се на функцията на централната нервна система.

Обиколката на черепа намалява до 2-3 сигмални отклонения, ако се направи сравнение с окръжността на черепа на пациенти според средните критерии за пол и възраст.

Микроцефалия, в една или друга степен, се открива средно на веднъж на 10000, при равно съотношение и при 2-та пола.

Приблизително в 10% от случаите микроцефалията обуславя развитие на олигофрения у болните.

Ако се разгледат конкретни данни, предопределящи олигофренията при новородени, то е известно, че диагнозата микроцефалия се установява при обиколка на главата в пределите на не повече от 25-27 сантиметра.

Докато нормалните показатели за обиколката на черепа на новородено дете са средно 35-37 сантиметра. Измененията на мозъка при тази патология също са съществени, като неговата маса при раждането е около 250 грама, докато при нормално вътреутробно развитие средно е около 400 грама.

Впоследствие масата на мозъка се увеличава, достигайки до 500-700 грама. А нормалната маса на главния мозък при здрав човек е в границите от 1020 до 1970 грама.

Симптоми на микроцефалия

Така патологичното изменение на главата може да се отличава от нормата на практика с 2 пъти, макар и някои данни на медицинската статистика да свидетелстват и за това, че при съпоставяне с параметрите на нормално развиващия се главен мозък посочените отклонения могат да достигнат до 3-кратно намаляване.

Микроцефалията може да бъде вродена, тоест открита още при раждането на детето, тоест да се развие още в първата година на живота му.

Визуалните изменения в такива случаи се проявяват чрез преустановяване растежа на главата, размерите на мозъка също са неизменни, тоест също не се увеличава, а би трябвало, но развитието на лицето, както и на тялото като цяло, протича напълно нормално.

Главата в резултат на тези изменения остава малка, челото ниско, а лицето голямо. Поради постепенния растеж на детето очевиден става и факта на съответното отклонение, което се обуславя от открояващата се при визуално противопоставяне малка глава.

Какви са причините?

Първичната форма, която се обозначава като същинска или наследствена микроцефалия се обуславя от наследствени заболявания, развиващи се по рецесивен или автозомно-рецесивен тип на наследяване.

Същинска форма на заболяването се открива средно при 7-35% от случаите.

Вторичната форма може да бъде ембриопатична и синдромална. Обуславя се от хромозомни аберации – мутации, на чийто фон се развива структурно изменение на хромозомите, наследствени ензимопатии, а също и патологии на протичането на бременността и раждането.

Лечение на микроцефалия

Терапия като целенасочено въздействие върху конкретното заболяване отсъства. Всички мерки се свеждат до париране на симптоматиката, съответно лечението е почти изцяло симптоматично.

Например редовно се налага провеждането на курсове с използването на седативни препарати и такива против конвулсии.

Допълнителни мероприятия, провеждани с деца болни от микроцефалия, се състоят във въздействие чрез трудова терапия, масажи и лечебна физкултура.