Диагнозата рак на белия дроб е една от най-разпространените както у нас, така и по света. Ежегодно тази диагноза чуват няколко стотици българи, но някои методи на стандартна терапия вече са остарели.

Какви съвременни методи се използват за терапия на заболяването днес

За съжаление, ракът на белия дроб на практика не се проявява в ранните етапи на развитие, затова голяма част от хората търсят лекарска помощ, когато туморът вече се е разраснал и дава метастази.

Ако се започне лечение, когато заболяването се намира на 1-2 стадий, и няма метастази, то 5-годишната преживяемост надхвърля 90%.

За един от основните рискови фактори за заболяването се смята тютюнопушенето, но не е единственият.

Конкретен отговор на въпроса защо възниква това заболяване, все още няма. Развитието на рак на белия дроб както и много други видове онкологични заболявания се предизвиква от нарушения в гените. На това се основават съвременните методи за лечение, правят се опити за откриване на това нарушение и отстраняването му.

Съвременен подход

Днес се постигна огромен прогрес при лечение на рак на белия дроб. Положителна прогноза получават, дори и тези, които до преди 20 години се смятаха за безнадеждни.

Причината е в кардиналното преглеждане на принципите и методите на терапия. Рак на белия дроб вече не се лекува като анатомична локализация, сега това е прерогатив на фармакогенетиката – въз основа на точно определения хистологичен тип тумор. Често се използва:

  • Имунотерапия;
  • Таргетна или целева терапия;
  • Оптимизирани схеми на химиотерапия;
  • Високоточна лъчева терапия.

Това позволява успешно лечение на това заболяване във всеки стадий и дори без на хирургична интервенция.

Индивидуалното лечение е невъзможно да се подбере без съвременните методи за диагностика.

Най-често за тази цел се използва позитронно-емисионна томография, биопсия под контрол на компютърен томограф и пълногеномно секвениране (изследване на всички последователности на ДНК) туморите.

Благодарение на съвременния комплекс за диагностика е възможно да се подберат препарати за таргетна терапия строго спрямо генотипа на тумора.

Това високоспециализирано лечение показва невероятна ефективност, дори и при разпространен онкологичен процес.

Също добри резултати дава лъчевата терапия, която се използва във всички стадии на заболяването.

В ранните стадиите на заболяването е възможна стереотаксическа радиохирургия, това е вариант на лъчевата терапия, при което се използва високоточно лъчение.

В по-късните стадии по-често се прилага комбинация от химио и лъчева терапия.

Какво се случва с класическата терапия на това заболяване

Световната тенденция е такава, че днес класическото хирургично лечение вече дели първенството с други варианти на терапията. Ако има възможност да се използват други варианти с не по-малък успех, ще бъдат приложени те.

Също съвременните методи са много подходящи при тумори, които не могат да се оперират. Следва да е ясно, че оперативната интервенция може да е травматична и да повиши риска от усложнения.

Разбира се, ако лекуващият лекар прецени, че без операция не може, то пациентът следва да се вслуша в неговите препоръки.

По данни от многобройните изследвания, ефективността на радиохирургията или химиотерапията в съчетание с лъчевата в съчетание с лъчевата е съпоставима или дава дори по-добри резултати от класическата операция. Така че задължително трябва да се обсъди най-добрият вариант за терапия с лекуващия лекар.

Съвременните технологии все по-рядко дават шанс за рецидив и наистина удължават живота на пациентите и повишават неговото качество.

Най-важното, което трябва да се направи, е лечението да започне незабавно след поставянето на диагнозата.

Освен това, от огромно значение ще бъде и до колко човек ще се отнесе отговорно към своето здраве.

Своевременната диагностика позволява да се открие рак на белия дроб в началния стадий, а това означава да се започне лечение тогава, когато прогнозата може да е най-благоприятна.

За тази цел се препоръчва поне веднъж годишно да се прави флуорография или компютърна томография на белите дробове.

В такъв случай може би ще е добре да се предложи този тип изследвания за профилактика да се включат в тези, които се покриват от бюджета на НЗОК от здравната осигуровка, на която всеки месец се удържа от възнагражденията на работещите.