Със сигурност има и идеални учители, които не нарушават никакви правила, но това е рядкост. Най-често на учителите не им е чуждо всичко човешко, включително и правото на грешка. Ще се опитаме да съставим списък с най-популярните недостатъци в работата на учителите.

1. Обективност

Всички знаят, че учителят е длъжен да се отнася обективно към своите ученици и да не допуска субективност. Но обективността в идеалния случай е пълно равнодушие към учениците, което нито един сърдечен човек не би могъл да допусне.

Затова всеки учител има свои любими и не толкова ученици. Но добрият грамотен учител умее да скрива личните си чувства спрямо своите подопечни. Най-често учениците от гимназиалния етап на образование много добре усещат отношението на педагога към тях и го използват за собствени цели.

На учителя му е трудно да обясни защо отделя един или друг ученик от общата маса. Често това се случва по абсолютно субективни причини, а не поради добро познаване на предмета или отлично поведение по време на учебните часове.

2. Глас

На много учители им е трудно да преценяват обективно учениците, поради особеностите на своя глас. Затова и се налага да се сблъскваме с учители, които не говорят, а шепнат, и на учениците им се налага да напрягат слуха си, за да чуят преподавателя.

Понякога учителите смятат, че с тих глас те привличат внимание към предмета на обсъждане, налагайки тишина в клас. Но това не е така и най-често децата престават да слушат учителя и остават в информационен вакуум.

Другата крайност е твърде силният глас, който звучи като йерихонски тръби. Такава оглушителна мощ на гласа води до това, че децата се разсейват и им е трудно да издържат на толкова силен шум. Но обикновено от проблеми с гласа страдат начинаещите учители, след това те намира подходящата сила и тембър, с които да говорят.

3. Край на учебния час

Много учители смятат, че звънецът за влизането в час е създаден за учениците, а звънецът за неговия край за учителя. И под този предлог често задържат децата по време на междучасията за допълнителни обяснения във връзка с урока или за записване на домашна работа.

Но времето на учебния час и това на междучасията са разчетени по санитарни норми и те не трябва в никакъв случай да се нарушават, в противен случай ученикът много трудно ще се концентрира в следващия час, когато предметът е коренно различен, от този който е преподаван в предния, тъй като не е успял да си почине и да се приготви за превключването по време на междучасието. Затова учителят, уважаващ своите ученици завършва урока с биенето на звънеца.

4. Педагогически речник

Понякога се срещат учители, които преподават уроците, използвайки думи и термини, обичайни за тях, но непонятни за учениците. Става дума не за терминология на преподавания предмет, а изобщо за сложна реч с висока интелектуалност.

5. Огромни домашни работи

Често учителите не осъзнават, че на децата, освен за подготовката за техния предмет им е необходимо време да се подготвят и за другите учебни часове. Затова им дават много големи домашни, разчитайки на тяхната способност за самообучение, но това води до обратния резултат.

Децата не успяват да изпълнят всички домашни и търсят начини да не го правят – преписват, разчитат на обща култура и т.н.