На днешното заседание на Министерския съвет бе взето решение за закриване за деца с увреждания във Видин, което ще влезе в сила от 1 януари 2020 г.

До 2021 г. закриват всички Домове за медико-социални грижи за деца

Сред мотивите, които се изтъкват в съобщението, публикувано на уеб страницата на правителството, е, че е останало само 1 дете в дома към края на юни 2019 г., но от юли то е било изведено и вече се отглежда в семейна среда, тоест в приемно семейство.

Към настоящия момент в Дома за медико-социални грижи за деца във Видин няма нито едно дете.

Не се предвижда настаняване на други деца през 2020 г. във връзка с изпълнението на Закона за социалните услуги, приет март 2019 г. и който влиза в сила на 1 януари 2020 г.

На мястото на закрития дом за деца с увреждания във Видин ще се създаде Дневен център за деца с увреждания, където приемните семейства, в които се отглеждат децата ще могат да ги оставят и ще им бъде предоставена възможност за социализация.

Съгласно параграф 36 от предстоящия да влезе в сила Закон за социалните услуги се предвижда да бъде изготвени планове за закриването на Домовете за деца с увреждания съвместно от министъра на здравеопазването, кмета на общината, на чиято територия функционира институцията и директора на Агенция за социално подпомагане.

В Закона за социалните услуги е предвидено закриването на всички Домове за медико-социални грижи в страната да стане най-късно до 1 януари 2021 г.

Домовете за пълнолетни с умствена изостаналост се закриват до 2035 г.

За закриването на Домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с психически разстройства и с физически увреждания е предвиден срок до 1 януари 2035 г.

За пълнолетните с физически увреждания, психически разстройства и умствена изостаналост също се предвижда създаването на семейна среда, в която ще бъдат обслужване. Но видно от приетият Закон за социалните услуги приоритет са децата.

В някои общини Домовете за деца с увреждания вече са закрити и се премина към създаването на Дневни центрове за деца с увреждания, които функционират като отделни юридически лица. И това остана още преди приемането на Закона за социалните услуги.

Финансирането е от бюджета на Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социалното подпомагане. А самото изграждане на новите центрове, както и ремонтите на сградите на бившите домове бе осигурено от европейски програми.