Асоциативното мислене е подходящо за решение на творчески задачи и помага за подобряване на качеството на живота.

Защо е важно да се развива креативност?

Днес целият свят говори за навика, ценността на който през последните няколко години нарасна с няколко пъти, това е креативността.

На прага на 4-тата индустриална революция в свят, който изглежда, бавно се побърква, хората трябва отново да обмислят своята роля, за да останат нужни и полезни.

В противен случай какво ще ни остане след неизбежната автоматизация и роботизация на всички отрасли и повечето редови професии?

Дори и предходният абзац да е труден за разбиране и не желаете да повярвате, препрочетете го още веднъж.

Креативността не е просто умение да намерим красива картинка или подберем рима, а възможност да продължим да живеем със смисъл, възможност да живеем и да се радваме, да творим и да бъдем полезни.

Какво са това асоциации?

Асоциации в психологията наричат връзките, които възникват между отделните събития, факти, предмети и явления, които се намират в съзнанието на човека и са закрепени в неговата памет.

Как работят?

При наличие на асоциативна връзка между явленията А и В възникването в съзнанието на А повлича след себе си появата в съзнанието на явлението В.

Процесът на асоциативно мислене протича в 2 етапа – първо анализ, след това синтез.

Няма да успеете да измислите нещо, което по-рано не е съществувало.

Асоциативното мислене произвежда нови комбинации на това, което сме срещали в миналото.

А какви асоциации има?

1. По сходство

Явленията са сходни по някои причини – телевизор-кутия, облекло-вата.

2. По контраст

Явленията са противоположни по някакви признаци – черно-бяло, смях-тъга.

3. По разположението в пространството или във времето

Явленията са близки едно до друго – гръм-мълния, картина-стена.

4. Причинно-следствени

Явленията са свързани като причина и следствие – нарушение-глоба, сарказъм-конфликт.

Как да използваме методът на асоциациите за разрешаване на творчески задачи?

Правилно поставената задача е половината от успеха.

И не е важно, кой какво е казал.

Ще ви бъде необходимо:

1. Формулиране на първи вариант на задачата;
2. Задачата се подразделя на елементи;

3. За всеки елемент на задачата трябва да се напишат 15-20 асоциации;
4. Преформулиране на задачата, като се използват създадените асоциации, като се напишат не по-малко от 10 нови формулировки;

5. Избира се най-подходящата формулировка;
6. Реализиране;

Как да съставим верига от асоциации?

Необходими са ви само 6 минути.

За 3 минути трябва да напишем на листа верига от асоциации към думата творчество.

Всяка следваща дума трябва да бъде асоциация към предходната.

Началото на веригата: творчество-картина-боя-купчина-бивол-ливада.

Как ще завърши тази верига след 3 минути, трудно е да предположим?

Да допуснем, получава ви се думата „колония”.

Сега имате 2 нови думи: „креативност” и вашата последна дума във веригата.

Засечете още 3 минути и се опитайте да създадете и опишете продукт или услуга, които обединяват първата и последната дума.

Вариантите могат да са няколко.

„Креативност” + „колония”

• Специална рехабилитационна територия, в която на пост идват прегорели офис мениджъри;
• Тематична изложба на съвременното изкуство, посветена на колонизацията на човека от други планети;
• Аукцион на предмети, създадени от затворници;

Как да тренираме асоциативно мислене?

Асоциативното мислене като част от мисленето на креативния човек може и трябва да се развива. Най-лесните начини е да се играе с приятели и всеки ден да се практикува асоциативна верига.