Чрез ПКК се измерват: Левкоцити (WBC); Неутрофили (Neu); Neu%; Базофили (Ва); Ba%; Еозинофили (Еo); Eo%; Моноцити (Mo); Mo%; Лимфоцити (Ly); Ly%; Хемоглобин (Hb); Еритроцити (Er); Хематокрит (HCT); MCV; MCH; MCHC; RDW; Тромбоцити (PLT); MPV; PDW; PCT.

Левкоцити

Левкоцитите съставят около 0,9% от общото съдържание на кръвта, но играят важна функция. Те са част от имунната защита срещу различни инфекциозни и неинфекциозни заболявания.

Повишаване на левкоцитите в кръвта се забелязва при протичането на инфекциозни процеси, при физическо натоварване, след физиотерапия и др. Понижени стойности се установяват при имунодефицитни заболявания, химиотерапия, апластична анемия и др.

Референтни стойности - 3,5-10,5 G/l

Неутрофили

Неутрофилите са най-разпространеният вид левкоцити. Неутрофилите имат свойството да поглъщат и унищожават нахлуващите патогени.

Високите нива на неутрофилите означават, че в организмът протича инфекция или възпаление, но може и да е признак за друго заболяване. Ниският брой на неутрофилите се причинява при употребата на някои лекарства, а и може да е индикация, че организммът не може да се бори с инфекциите.

Референтни стойности - 2,0-7,8 G/l

Neu%

Процент неутрофили от всички левкоцити в кръвта.

Референтни стойности - 44,0-76,0%

Базофили

Това са вид левкоцити, които заедно други участват в отговора на имунната система при борбата с инфекциите. Те участват и при алергичните реакции.

Базофилите се активират при попадане на патогени в организма.

Базофилите в кръвта могат да се повишат при: алергии, автоимунни заболявания, инфекции, някои злокачествени заболявания и др. Ниски нива на базофилите се наблюдават при остра алергична реакция, а също и в началната, остра фаза на инфекциозния процес.

Референтни стойности - 0,00-0,20 G/l

Ba%

Процентът базофили от всички левкоцити в кръвта.

Референтни стойности - 0,0-2,0%

Еозинофили

Еозинофилите принадлежат към класа на левкоцитите. Еозинофилите увеличават имунния отговор към различин паразити, които са попаднали в организма, при възпалителни и злокачествени процеси в организма.

Увеличено количество еозинофили е характерно и за кожните заболявания. При някои тежки инфекциозни заболявания (туберкулоза, сепсис, холера и др. ) еозинофилите могат да бъдат намалени или, дори да липсват.

Референтни стойности - 0,00-0,70 G/l

 

Ео%

Процентът еозинофили от всички левкоцити в кръвта.

Референтни стойности - 0,0-6,0%

Моноцити

Моноцитите са най-големите по размер кръвни клетки и спадат към левкоцитите. Заедно с макрофагите, те поглъщат и унищожават увредени или мъртви клетки, както и попаднали в организма чужди микроорганизми.

Моноцитите се повишават при вирусни, паразитни и бактериални инфекции, при ендокринни и автоимунни заболявания и др. Ниски нива на моноцитите могат да се регистрират вследствие на: лечение с кортикостероиди, химиотерапия, вируси, причинени от вируса на Епщайн-Бар и др.

Референтни стойности - 0,20-1,50 G/l

Мо%

Процентът моноцити от всички левкоцити в кръвта.

Референтни стойности - 3,0-13,0%

Лимфоцити

Лимфоцитите са вид левкоцити и се поделят на Т-лимфоцити, В-лимфоцити и NK-клетки. Т- и В-лимфоцитите унищожават чуждите за организма тела, а NK-клетките се борят срещу вирусните и туморните клетки.

Броят на лимфоцитите се увеличава при наличието на инфекциозни причинители или злокачествени процеси. Увеличен брой лимфоцити може да се наблюдава при заболявания като туберкулоза и шарка, например. Лимфоцитите могат да намалеят при някои кръвни, ендокрини или инфекциозни заболявания.

Референтни стойности - 0,6-4,1 G/l

Ly%

Процентът лимфоцити от всички левкоцити в кръвта.

Референтни стойности – 20-40%

Хемоглобин

Хемоглобинът е желязосъдържащ протеин в еритроцитите. Има свойството да пренася кислорода от белите дробове към тъкатите, а също така и въглеродния диоксид, само че в обратна посока.

Високият хемоглобин е характерен за пушачи, пребиваване на голяма надморска височина, вродени сърдечни заболявания и др. Намалената му концентрация в кръвта е признак за анемии и анемични синдроми.

Референтни стойности – Жени – 115-160 g/l; Мъже – 130-180 g/l

Еритроцити

Основната им функция е преноса на кислород и въглероден диоксид от и до тъканите, благодарение на съдържащия се в тях хемоглобин. Увеличаването на броят им може да е причинен от таласемия или тежка дехидратация. Намален брой еритроцити е характерен за анемични състояния.

Референтни стойности – Жени-3.7-5.4 T/l; Мъже-4.2-6.2 T/l

Хематокрит

Хематокритът е делът на еритроцитите в кръвта. Високи стойности на хематокритът се установяват при хронична обструктивна белодробна болест, сърдечна дисфункция, дехидратация и др. Ниският хематокрит е характерен при анемии и анемични синдроми.

Референтни стойности – Жени-0,35-0,44 L/L; Мъже- 0,37-0,55 L/L

Среден обем на еритроцитите (MCV)

Намалени са стойностите му в детска възраст, при някои видове анемия, а са увеличени при анемии, вследствие на дефицит на вит. В12 и фолиева киселина, при хроничен алкохолизъм и др.

Референтни стойности - 82-98 fl

Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита (MCH)

Референтни стойности - 26,5-32,0 pg

Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)

Референтни стойности - 295-360 g/L

Ширина на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW)

Количествена мярка за наличие на еритроцити с различна големина.

Референтни стойности - 11,5-14,5

Тромбоцити

Компоненти на кръвта, като заедно с кръвосъсирващите фактори имат за цел да възпрепятстват кървенето при съдови наранявания. Увеличен брой тромбоцити се среща при рак, железен дефицит и др.

Намалени нива на тромбоцитите са характерни за някои редки заболяваня, химиотерапия, апластична анемия и др.

Референтни стойности - 130-440 G/L

Среден обем на тромбоцитите (MPV)

Референтни стойности - 7,5 – 11,5 fL

Обемното участие на тромбоцитите (PCT)

Референтни стойности - 15,5-30,5

Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем (PDW)

Референтни стойности - 0,002-0,450 L/L