Както обяви на проведеният брифинг след извънредното заседание на Министерския съвет, здравният министър е публикувал 4 заповеди, с които на практика се очертават противоепидемичните мерки, какво остава затворено до 14 юни, забраните за влизане в страната и кога се налага карантина.

Задължителни маски и дистанция от 1,5 метра до 14 юни с непознати

В точка първа на първата от 4-те заповеди се продължава действието на мярката от извънредното положение да се работи от вкъщи до 14 юни, а при липса на възможност поради естеството на работния процес се провежда дезинфекция на работните помещения и се мери температурата на работниците при влизане на работа. Не се допускат в работните помещения служители, които кихат, кашлят или са с други респиторни симптоми. 

По тази точка работодателите са длъжни и да осигурят защитни маски за персонала и да четат инструктаж за поддържане на хигиена и миене на ръцете.

Втората противоепидемична мярка от тази заповед е задължението на управителите и служителите на търговските обекти, на физически и юридически лица, за които няма забрана да извършват дейност, да осигуряват ред, при който да се спазва дистанция между клиентите или между лицата, на които предоставят услуги от не по-малко от 1,5 метра.

Търговските обекти се задължават да осигурят служители на входа, за да не се допуска струпване на много хора, както и да съблюдаването на физическа дистанция.

Магазини и салони осигуряват спазване на дистанция между клиентите

Въвежда се и задължение за управителите на търговските обекти да сложат табели, на които е посочено, че трябва да се спазва физическа дистанция между посетителите, да се поддържа хигиена и да се носи маска при влизане в обекта.

Маските остават задължителни за всички закрити обществени места и неносенето им се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв.

В новата заповед се въвежда и определение за закрито обществено място – това са търговски обекти, администрации, музеи, театри, кина и др.

Новост в едната от заповедите, приети във връзка с решението на Министерски съвет, е въвеждането на задължителна дистанция от 1,5 метра на открити обществени места между лица, които не са от едно семейство.

За първи път в такава заповед се посочва, че може да се обжалва в едномесечен срок от влизането ѝ в сила пред съответния административен съд, тоест пред ВАС, тъй като актовете на Министерски съвет и на министрите в рамките на техните правомощия подлежат на обжалване на първа инстанция пред ВАС. 

Но с ново тълкувание на разпоредбите на АПК, тези актове се обжалват през съответния административен съд, тоест пред Административен съд - София град, на първа инстанция. 

Какви забрани трябва да спазваме до 14 юни

Втората е от категорията на забранителните, преповтаря до голяма степен основната, която бе приета на бързо на 13 март. Забранява се барове, увеселителни паркове и дискотеки да работят. Тези обекти ще си останат затворени, въпреки че извънредното положение изтече.

Закритите площи на ресторанти, сладкарници, питейни заведения също остават под забранителните разпоредби на заповедта, очертаваща същността на Извънредната епидемична обстановка.

Училищата и университети си остават затворени също и на дистанционно обучение, това преповтаря предходната заповед. Не се допуска провеждането на занимални, зелени училища и ученически екскурзии

Изключения обаче има и те са изброени в няколко подточки, като на първо място, обучение може да се провежда в Академията на МВР, шофьорските курсове също не са под възбрана. Бяха разрешени още по време на извънредното положение.

Обучителните организации, които организират курсове за корабоводене, гражданско въздухоплаване и в железопътния транспорт продължават своята дейност и не попадат в обхвата на забраната.

Засега забранени детските градини и ясли. В останалата част заповедта възпроизвежда предходните, които се отменят с нея.

Например, остава мярката само хора над 60 години да пазаруват в периода от 8:30 до 10:30 сутринта.

Подновяват българското първенство от 6 юни

Новост е, че от 15 май се разрешават тренировките на професионалните футболисти, а от 5 юни могат да започнат и футболните срещи от 1-ва и 2-ра група, но без публика.

На спортистите, на които им предстои явяване на Олимпиада също се разрешава да подновят тренировки, но само в спортните бази.

Заповедта възпроизвежда предходните, които вече не действат от периода на извънредното отношение за посещение на кина, музеи, както и за колективните спортове за аматьори, като се допускат не 10, а 12 души.

Развлекателни и културни мероприятия на закрито са забранени и с новата заповед.

Детските и спортните площадки остават под възбрана, като нейното нарушаване подлежи на санкциониране. Съоръженията на закрито са сред недопустимите за посещение.

Това, което не е забранено в т.нар. забранителна заповед, се провежда при спазване на общите противоепидемични мерки, като основната е социалната дистанция.

Ресорните министри могат да дават допълнителни указания за спазване на мерките в сферата, за която отговарят.

Със заповедта се предоставят правомощия на кметовете на общините да издават заповеди, с които да определят реда, при който да се спазват противоепидемичните мерки.

Третата заповед урежда условията, при които става поставянето под изолация и карантина и нейната продължителност.

Болнично лечение и задължителна изолация се назначава на всички заразени над 60 години, без значение как протича заболяването, както и на тези, които са с хронични болести.

При безсимптомни лица, за които е потвърдено лабораторно коронавирусна инфекция, както и тези с лека симптоматика, подлежат на задължителна изолация в продължение на 28 дни.

Последната от тези 4 основополагащи заповеди е за забраната за влизане в България за чужденци, която остава в сила и с новата заповед се продължава нейното действие. Уредени са и изключенията, при които определен кръг лица могат да влизат в страната, както и за транзитно преминаващите.

14 дни под карантина при влизане в България от чужбина

Всички, които влизат в България, се поставят под 14-дневна карантина в техния дом или на адрес, на който са посочили, че ще пребивават през този период.

Изключение от карантината се допуска само за пограничните работници, които трябва да представят декларация, че не са имали симптоматика през последните 14 дни. Под карантина не се поставят и тези, които са влезли в страната като работници, които се занимават с поддръжката на медицинска техника.

14-дневна карантина за екипажа на самолет, ако се установи, че пътник на борда е с COVID-19.