Италия е шестата по големина държава в Европа, а в класацията на СЗО националната система на здравеопазване на страната заема 2-рото място.

Въпреки това в медицинското обслужване на населението има доста проблеми – качеството на здравните услуги в отделните региони се различава, бюджетните средства за здравеопазване се разпределят неравномерно и на практика във всички региони се образуват дълги листи на чакащите да получат медицинска помощ.

Особености на организацията

Националната система на здравеопазване на Италия – ССН, е държавна структура, която осигурява на цялото население на страната безплатни медицински услуги.

Организацията на здравеопазването е на 3 нива – държавно, регионално и местно.

Министерството на здравеопазването осигурява законодателната база, установява основните принципи за опазването на здравето на населението, контролира работата на ССН и разпределя бюджетните средства между регионите.

Местните власти отговарят за оказване на целият спектър от медицинските услуги в съответната област – контролират услугите, предоставяни от общопрактикуващите и от семейните лекари, организират оказването на първична и специализирана медицинска помощ в акредитираните болници.

Финансиране

За нуждите на здравеопазването ежегодно се разходват 9.2% от БВП – почти толкова, колкото е средната стойност на този показател за всички държави от Евросъюза.

Преизчислено спрямо брой на населението – това са около 3040 долара годишно. За сравнение България според междинен доклад на МЗ за 2012 разходите на здравеопазване са съставлявали 566 долара на глава от населението, около 8% от БВП, като бюджетът на НЗОК е 6.3 млрд. лева.

Основният източник на финансиране на италианското здравеопазване са средствата от държавния бюджет, които са общо 78.2% от общия бюджет за здраве на страната.

Останалите 17.8% са доплащания от пациентите, за сравнение у нас, според различни оценки, неформалните доплащания са над 50% от разходите на здравеопазване – така наречените „пари под масата“.

В Италия основно се доплаща за специализирани диагностични процедури, фармацевтични препарати и специализирана медицинска помощ, 0.9% от бюджета са средствата от доброволно медицинско застраховане и още 3.1% са средства, постъпващи от извършване на неспециализирани здравни услуги.

Въпреки че разпределението на финансовите ресурси за здравеопазване между регионите се извършва на централно ниво, на глава от населението финансирането на здравеопазването е различно в отделните региони, тъй като регионалният бюджет за здраве се формира не само от централно определените налози, но и от местните, които варират в отделните региони.
Основната част от здравния бюджет за формира от целеви данъци.

Това е специалният национален данък върху приходите на компаниите, който е 3.9% от добавената стойност, а в някои отрасли и 4.82%.

Права на пациентите

Здравната система на Италия осигурява на всички италиански граждани безплатно медицинско обслужване, а също и на чуждестранните, които са със статус на пребиваващи в страната.

От 1998-ма година и нелегалните имигранти също получават безплатен достъп до базови медицински услуги, а туристите и гостите на страната получават такива само срещу заплащане.

Достъпна медицина по италиански

Безплатното медицинско обслужване се извършва в държавните медицински учреждения и някои акредитирани частни болници.

Безплатно се оказва неотложна медицинска помощ, първична такава, амбулаторно обслужване, консултации по грижа за новородено, здравеопазване в производството, а също и ваксинация на населението и ранна диагностика на заболявания.

Доброволно здравно застраховане в Италия

Интересът към него е незначителен – от неговите услуги се ползват само работодатели, които задължително трябва да застраховат свои работници, поради наличието на професионален здравен риск.

Повечето лекари, практикуващи в Италия, имат статус на държавни служители и получават заплата от държавата.