След цялостна преоценка по отношение на излагането и токсичността на бисфенол А /БФА/ Европейската агенция по безопасност на храните /EFSA - European Food Safety Authority/ достигна до заключението, че БФА не представлява риск за здравето на потребителите от всички възрастови групи /включително неродените деца, бебетата подрастващите / при настоящите нива на експозиция.

Излагането чрез консумация на храна от опаковки, съдържащи БФА или на комбинация от източници /храни, прахове за пране и термохартия – използва се за касовите апарати/ е значително под безопасните нива /допустима дневна доза или ДДД/.

Въпреки това последните научни изследвания станаха причина експертите на EFSA да направят променят и методологията като значително намалиха безопасните нива на излагане на БФА от 50 микрограма на килограм телесно тегло /µg/kg of bw/дневно/ до едва 4 µg/kg БФА/ дневно, като допустимите най-високи нива на излагане на това съединение чрез опаковките на храните или на експозиция от различни източници /наречена „агрегирана експозиция“ в становището на EFSA/са 3 до 5 пъти по-ниски от новата дневна допустима доза.

Защо се наложи Европейската агенция по безопасност на храните / EFSA / да направи тази преоценка?

БФА е химично съединение, използвано в производството на материали, които влизат в контакт с храни, като например пластмасови съдове за многократна употреба и някои покрития /предимно защитни облицовки като например това на плотовете на кухненското оборудване/.

Широко приложение БФА намира и в производството на термо хартия, която, както бе споменато по-горе, обикновено се използва предимно за касовите апарати. Остатъчни количества бисфенол А е възможно да мигрират в храните и напитките, като по този начин бъдат погълнати от потребителя.

От други източници, като термохартия, козметика и прах за пране, това съединение може да се абсорбира през кожата и при вдишване.

Д-р Trine Husøy, един от членовете на експертния съвет към Европейската агенция по безопасност на храните, занимаващ се с материалите, които влизат в контакт с храните, посочва: „Съветът реши да направи преоценка на безопасността на БФА, поради публикуването на огромен брой изследвания през последните години, които изтъкаваха риска от използването на това съединение при производството на опаковки за храни.“

За да бъдат максимално открити и прозрачни органите на Европейската агенция по безопасност на храните проведоха консултации и взеха предвид становищата на националните органи на страните членки и на заинтересованите страни по време на изготвянето на настоящата оценка на риска за здравето на потребителите, за да се гарантира, че възможно най-широк спектър от научни становища и информация са били взети под внимание.

Според д-р Trine Husøy: „обществените консултации също ни помогнаха да усъвършенстваме оценката си, тъй като бяха предоставени допълнителни данни и по този начин се изясниха някои важни аспекти от нея, които създаваха известна несигурност.“

Прецизирана оценка на токсичността на бисфенол А

След анализиране на значителен обем от най-новата налична научна информация за токсичното въздействие на това съединение, Експертният съвет към Европейската агенция за безопасност на храните, достигна до заключението, че високите дози БФА /стотици пъти над ДДД/ има вероятност да се отразят неблагоприятно на бъбреците и черния дроб, а също така могат да доведат до изменения на млечните жлези при животни.

Д-р Trine Husøy заяви, че проучванията, които посочват други неблагоприятни ефекти за здравето от експозицията на високи дози БФА, не са толкова убедителни.

„Неблагоприятното въздействие на това съединение върху репродуктивната, нервната и сърдечно-съдовата система, както и възможната му роля при развитието на рак, не се счита за вероятно към настоящия момент, но наличните данни от проведените проучвания не могат да бъдат изключени от доказателства “ – добави още той.