В бурния поток от данни е изключително важно информацията да се обработва ефективно – правилно да се поставят акцентите и да не се губят получените знания.

За да не губите по време на обучение времето си напразно, уверете се, че не правите една от 4-те най-разпространени грешки.

Грешка №1 – прекомерно отделяне на информация

Вероятно помните как в училище не ни разрешаваха да драскаме по учебниците? Всъщност отбелязването и отделянето на тезиси в текста е много полезно.

Впоследствие, като хвърлите бегъл поглед върху тези „надраскани“ страници, вие ще можете да възстановите дори голям обем от информация. Но много правят грешката да отделят прекалено много:

• Неправилно – отделянето на цели изречения и дори абзаци, открояване на 1-2 ключови идеи на страница.
• Правилно – отделят се само ключови думи, отнасящи се към основната мисъл на страницата.

Грешка №2 – препрочитане

„Повторението е майка на знанието“ – още от ранното детство ние чуваме тази пословица. Но малко знаят, че има и свое продължение:

„Повторението е майка на знанието и убежище за мързеливците“

Експериментите показват, че препрочитането на текста не осигурява значително подобряване на резултатите от бъдещите проверки на усвоения материал.

Освен това, вие можете погрешно да предполагате, че сте разбрали някаква сложна идея, а всъщност тя е само на повърхността, в краткотрайната ви памет. Това е класическото зазубряне, което не води до усвояване на информацията.

Много по-ефективно не е да се опитвате да запомняте цялата нова информация наведнъж, а да се ограничавате само до основните идеи. Малки части от знанието се отлагат в паметта и течение на времето се сдобиват с нови детайли.

• Неправилно – препрочитане на един същ текст многократно в опит да се запомни всичко и веднага.
• Правилно – раздробяване на новата информация и запомняне само на най-важното.

Грешка №3 – непроверяване на знанията

Обичахте ли контролните в училище? Едва ли. Но те действително са били полезни. Само проверката на знанията може да улови слабите места в този материал, който ви се струва научен.

В училищните години учителите са вършели част от работата вместо вас, като са подготвяли въпроси и са оценявали отговорите.

Изучавайки даден материал е важно да обръщате внимание и на самопроверката. Може да изглежда, че така губите ценно време, което може да разходвате за изучаване на новата информация. Но това е грешка – при обучение повече не означава по-добре.

Като изучите неголям блок от материала, направете крачка назад – използвайте бележки и подчертаванията, за да проверите дали сте усвоили материала.

И не се разстройвате, заради грешки. Така ще можете да се справите с сляпата увереност в собствената ви компетентност.

• Неправилно – опитвате се да прочетете колкото се може повече;
• Правилно – проверка на степента на усвояване на всеки логически блок;

Грешка №4 – нежелание за практикуване на получените знания

Теоретичните знания са нужни само за да могат да се използват на практика – решавайте задачи, създавайте микропродукти, споделяйте информация.

Не се страхувайте от критика, която много добре допълва самопроверката и помага за задълбочаване на знанията.

• Неправилно – поглъщане и натрупване на информация;
• Правилно – използване на получените знания в живота;

Заключение

Стремежът към знания е естествена потребност на човека. Но за да не пропускате информацията да минава през вас напразно, използвайте ефективни методи за обучение.

1. Отделяйте по-малко, но по-точно;
2. Вместо да препрочитате акцентирайте върху ключовите идеи;
3. Проверявайте се колкото се може по-често;
4. Преобразувайте знанията си в продукт;